ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ CLEVER SERVICES A.E. 

Η εταιρία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CLEVER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «CLEVER SERVICES» ή/και «CLEVER POINTS» που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Αρκαδίας αρ.3, έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση σημείων παράδοσης και παραλαβής ταχυδρομικών αντικειμένων. Το Clever Point είναι ένα δίκτυο σημείων, που αποτελείται από καταστήματα όπως Mini Market, ανθοπωλεία, βενζινάδικα, κάβες, φωτοτυπικά κέντρα κ.α. τα οποία λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο. Μέσα από το δίκτυο μας, προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών που στοχεύει στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Στα Clever Points διενεργούνται παραλαβές & επιστροφές αγορών από e-Shops και αποστολές δεμάτων προς Ελλάδα & εξωτερικό.

 Η CLEVER SERVICES A.E. συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Έχουμε θεσπίσει και ακολουθούμε τεκμηριωμένες διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Νόμο 4624/2019 Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Είδος και πηγές προσωπικών δεδομένων 

Το είδος και το εύρος των προσωπικών δεδομένων στα οποία έχει πρόσβαση η CLEVER SERVICES A.E. εξαρτάται από το είδος της συνεργασίας και από αυτά που προβλέπονται στη σχέση συνεργασίας, όπως αποτυπώνονται στην εκάστοτε σύμβαση/όρους χρήσης.

 Ως χρήστης, μας δίνετε προσωπικά δεδομένα σε κάθε σημείο επαφής ή αλληλεπίδρασης, συμπληρώνοντας έντυπα, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία/Δεδομένα ταυτότητας: όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, και επιπλέον για νόμιμους εκπροσώπους εταιριών: ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ.
 • Στοιχεία/Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, χώρα, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στοιχεία/Δεδομένα που σχετίζονται με προτιμήσεις/επιθυμίες του πελάτη: για ενέργειες μάρκετινγκ από εμάς και εταιρίες που μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για σκοπούς μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.
 • Άλλα δεδομένα: όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη (για απ΄ευθείας πελάτες του e-shop μας CLEVER POINT).

Τα παραπάνω δεδομένα τα παρέχετε απ΄ευθείας σε εμάς όταν:

 • Παραδίδετε δέμα προς αποστολή σε κατάστημα του δικτύου CLEVER POINT.
 • Πραγματοποιείτε επιστροφή δέματος από κατάστημα του δικτύου CLEVER POINT.
 • Επιλέγετε μέσω του ιστοτόπου μας τις υπηρεσίες μας.
 • Πραγματοποιείτε εγγραφή χρήστη στον ιστότοπό μας.
 • Ζητήσετε οικονομική προσφορά.
 • Υποβάλλετε ενδιαφέρον για σύναψη συνεργασίας ένταξης στο δίκτυό μας.
 • Αποστέλλετε e-mail.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Πιθανώς να συλλεγούν στοιχεία για εσάς από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τους συνεργάτες μας (e-shops, εταιρίες courier και άλλους συνεργάτες μας), στοιχείων από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας σε αυτές τις υπηρεσίες, και από άλλες πηγές τρίτων μερών που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μοιραστούν μαζί μας τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε αυτά τα στοιχεία (και είναι πιθανό να επισυνάψουμε αυτά τα στοιχεία στα άλλα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς στο αρχείο μας) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Χρήση των προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους για την παροχή και την προσαρμογή των υπηρεσιών στο επιθυμητό και προσδοκώμενο επίπεδο. Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παραλαβές και επιστροφές αγορών από e-Shops.
 • Αποστολές δεμάτων προς Ελλάδα & εξωτερικό.
 • Χρέωση των υπηρεσιών και διεκπεραίωση πληρωμής.
 • Κατάρτιση/εκτέλεση σύμβασης συνεργασίας.
 • Αποστολή χρήσιμων ενημερώσεων (ενημερωτικά email, sms).
 • Έρευνα ικανοποίησης πελατών.

 Φορητότητα των προσωπικών δεδομένων

Με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενδέχεται τα προσωπικά σας στοιχεία να χρησιμοποιούνται από κοινού και με άλλα τρίτα μέρη – υπό τον όρο της τήρησης απορρήτου -, όπως:

 • συνεργαζόμενα καταστήματα CLEVER POINTS.
 • συνεργαζόμενες εταιρίες courier.
 • πλατφόρμα εκτέλεσης πληρωμών.
 • παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών,

και για τα οποία η CLEVER SERVICES A.E. διασφαλίζει την αξιοπιστία και την εχεμύθειά τους και τους ελέγχει για τη συμμόρφωσή τους με το νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον η CLEVER SERVICES A.E. μπορεί να μεταβιβάσει μια προσωπική πληροφορία, με ή χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση του φυσικού προσώπου, προκειμένου: να συμμορφωθεί με τους εφαρμοστέους νόμους, να ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες ή σε αιτήματα δημόσιων αρχών, να συμμορφωθεί με την έγκυρη νομική διαδικασία, να προστατεύσει τα δικαιώματα και την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, να μας επιτρέψει να εξαντλήσουμε τις νόμιμες δυνατότητες έτσι ώστε να περιορίσουμε τυχόν ζημίες και να επιβάλουμε τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μια έκτακτη ανάγκη.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα – εκτός ΕΟΧ

Η CLEVER SERVICES A.E. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δε διαβιβάζονται εκτός ΕΟΧ ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δε διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών.

Ωστόσο, στην περίπτωση που μεταβιβαστούν εκτός ΕΟΧ – για λόγους εκτέλεσης της υπηρεσίας που παρέχουμε και μόνο – είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές και οι συμβαλλόμενοι εκτός του ΕΟΧ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι λογικά απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική.

Δέσμευση του προσωπικού και των συνεργατών της CLEVER SERVICES A.E.

Η CLEVER SERVICES A.E. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του προσωπικού και των συνεργατών, ώστε τα πρόσωπα που απασχολούνται στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και διαθέτουν πρόσβαση σε αυτά να είναι εξουσιοδοτημένα, να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, να έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένα και δομές, να τελούν υπό συνεχή εκπαίδευση διαχείρισης δεδομένων και τήρησης απορρήτου και να έχουν υπογράψει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησής τους στην επεξεργασία.

Επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων

Η CLEVER SERVICES A.E. θα προβεί σε επεξεργασία και θα τηρήσει αρχείο των παραπάνω προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της εξυπηρέτησης του συμβαλλόμενου κατά τη χρήση των σημείων CLEVER POINTS καθώς και για την τιμολόγηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών που του παρείχαμε.

Τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμβαλλόμενου τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Θα τηρηθούν για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

Η CLEVER SERVICES A.E. λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή και τη διατήρηση αυτών.

Δικαιώματα φυσικών προσώπων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας στο e-mail: dataprotection@cleverpoint.gr.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται περιοδικά. Κάθε τροποποίηση, θα δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου μας cleverpoint.gr. Η χρήση του ιστοτόπου, οποιωνδήποτε υπηρεσιών μας, ή/και η συγκατάθεση στην ενημερωμένη Πολιτική έπειτα από τις εν λόγω αλλαγές δηλώνει την αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής από μέρους του φυσικού προσώπου.

Έκδοση 1 / 30.11.2021