ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας cleverpoint.gr που λειτουργεί και διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CLEVER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «CLEVER SERVICES Α.Ε.» ή/και «CLEVER POINTS» που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Αρκαδίας αρ.3, με Α.Φ.Μ 800582279, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΜΗ 130579001000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στο εξής καλούμενη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι: info@cleverservices.gr και η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι: 210 5755106.

Οι χρήστες του ιστοτόπου που χρησιμοποιούν την υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτού έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν και να επιστρέφουν με ευκολία αγαθά που αγόρασαν μέσω διαδικτυακών συναλλαγών (online αγορές) στο χρόνο και τόπο που τους εξυπηρετεί μέσω του δικτύου Clever Point που περιλαμβάνει επιλεγμένα καταστήματα με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης (7 ημέρες την εβδομάδα).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι “Όροι”) που θεωρούνται και είναι όλοι ουσιώδεις, συμφωνούν με την κείμενη νομοθεσία και θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ιστοτόπου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτότου, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης και συναλλαγών από τον ιστότοπο, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε καταναλωτή θα εφαρμόζονται οι Όροι που ίσχυαν κατά το χρόνο που περιηγήθηκε στον ιστότοπο ή χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του χρήστη για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή και ακριβή.

Οι συμβάσεις μέσω του ιστοτόπου καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και αποκλειστικά και μόνον με ενηλίκους που διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που ανήλικος ή πρόσωπο που δε διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, κάνει αυτοβούλως χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστοτόπου, συναλλαγές και υπηρεσίες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται, στα πλαίσια της καλής πίστης, από τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή άλλα λάθη ή πλημμέλειες που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση/αποκατάσταση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από καθυστερημένη άφιξη σε κατάστημα του δικτύου μας clever point του προϊόντος που αγόρασε ο πελάτης του ιστοτόπου από ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει σε περίπτωση που το προϊόν που αγόρασε ο πελάτης του ιστοτόπου από ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δεν φτάσει ποτέ σε κατάστημα του δικτύου μας clever point, ή φτάσει κατεστραμμένο.

Από την στιγμή που το προϊόν που αγόρασε ο πελάτης του ιστοτόπου μας από ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), φτάσει σε κατάστημα του δικτύου μας clever point, ο πελάτης ειδοποιείται σχετικά, και από εκείνο το χρονικό σημείο έχει περιθώριο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να παραλάβει το δέμα του. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο αυτό το χρονικό διάστημα το αντικείμενο θα μεταφέρεται στις κεντρικές αποθήκες μας στην έδρα της εταιρείας μας και θα φυλάσσεται εκεί για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε κατά τρόπο εύληπτο και σχηματικό την όλη διαδικασία από την στιγμή της άφιξης του δέματος σε κατάστημα του δικτύου μας clever point.

Κατά το χρονικό διάστημα όπως αυτό προσδιορίζεται ανωτέρω και αποκλειστικά μόνο για αυτό, που το δέμα του πελάτη θα βρίσκεται σε κατάστημα του δικτύου μας clever point, ή στις κεντρικές αποθήκες μας, και σε περίπτωση που ό μη γένοιτο, αυτό απωλεσθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί, η Εταιρεία θα καταβάλει στον πελάτη ποσό ίσο με το ποσό που αυτός δαπάνησε για την αγορά του από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιλογής του και το οποίο θα αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό αγοράς. Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας δεν υφίσταται βεβαίως σε περίπτωση που ο πελάτης αγόρασε το αγαθό από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιλογής του με αντικαταβολή.

Πέραν αυτού ουδεμία άλλη υποχρέωση από πλευράς της Εταιρείας υφίσταται, και σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) σε περίπτωση κατά την οποία το δέμα του πελάτη απωλεσθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί κατά το χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται ανωτέρω, που θα βρίσκεται σε κατάστημα του δικτύου μας clever point, ή στις κεντρικές αποθήκες μας.

Κατά το χρονικό διάστημα όπως αυτό προσδιορίζεται ανωτέρω και αποκλειστικά και μόνο για αυτό , που το δέμα του πελάτη θα βρίσκεται σε κατάστημα του δικτύου μας clever point , η στις κεντρικές αποθήκες μας , και σε περίπτωση που αυτό απωλεσθεί , αλλοιωθεί η καταστραφεί η ευθύνη της Clever Services SA  περιορίζεται στα οριζόμενα από την απόφαση με αριθμ. 688/52/16.4.2013 της EETT –  ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 1412/10.6.2013.  όπως ισχύει , και δηλώνεται ότι: Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες χωρίς επιβάρυνση αποστολέα μέχρι του ποσού των  70€  για τα έγγραφα και μέχρι του ποσού των 400€ για τα λοιπά αντικείμενα.

Η Clever Services παρέχει την δυνατότητα προαιρετικά μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται να ασφαλίζονται αποστολές για ποσό μεγαλύτερο των 400€, με επιβάρυνση του χρήστη ίση με ποσοστό 0,6% επί της συνολικής δηλούμενης αξίας του αντικειμένου.

Επίσης αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση που τρίτος εμφανισθεί εκ μέρους του πελάτη με τον κωδικό παραλαβής και παραλάβει για λογαριασμό του το αγαθό που ο πελάτης αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιλογής του, ακόμα και αν ο εμφανιζόμενος δεν ενεργεί κατ` εντολή του πελάτη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ενδεικτικά, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάδοσης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Η χρήση του περιεχομένου αυτού με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Clever Point ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

Ευθύνη χρήστη

O χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη/πελάτη ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται και διαφημίζονται στον χρήστη, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την ενεργοποίηση των cookies χρειάζεται η συναίνεση του χρήστη σχετικά.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Το cleverpoint.gr χρησιμοποιεί κλειδί SSL μεγέθους 2048 bits και έτσι όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του cleverpoint.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password.

Δικαίωμα του καταναλωτή για καταγγελία

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Έκδοση 1 / 30.11.2021